Home > Welzijn > Oogst van Koppel-initiatief Dorpskracht zeer divers

Het initiatief Dorpskracht van Koppel is gericht op het bundelen van informele steun (eigen kracht) en het leggen van verbindingen. “Waar mogelijk en nodig doen we dat eveneens naar professionele partijen toe”, aldus Hanneke Luesink, werkzaam bij Koppel. “Wij waren erg zichtbaar in de vier dorpskernen in Epe.”

Dorpskracht loopt in 2015. Gedurende dat jaar krijgt de Eper welzijnsinstelling goed inzicht in hoe bewoners zich organiseren rondom een zorg-, opvoedings- en/of participatievraag.
In een goed bezochte dorpskrachtbijeenkomst halverwege het jaar, is door bewoners geconcludeerd dat organisaties zich inzetten voor informele zorg, maar amper kennis delen en minimaal samenwerken. “De aanwezigen vonden dat ze allemaal handen te kort kwamen. Een bundeling van krachten kan daarvoor een oplossing zijn. Deze bijeenkomst is samen met de Wmo-adviesraad georganiseerd.”

‘Informele zorg in kaart gebracht’
De oogst van Dorpskracht is heel divers en breed. Zo is de informele zorg (netwerken) in kaart gebracht, is die kennis gedeeld met de bewoners en met vrijwilligersorganisaties. Daardoor zijn nieuwe initiatieven ontstaan zoals bijvoorbeeld een steunnetwerk. “De volgende stap? Het verbinden en versterken van informele en formele zorg.”

Veel bewonersorganisaties doen naast activiteiten waarvoor ze zijn opgericht ook aan onderlinge hulp, steun en eenzaamheidsbestrijding, aldus Luesink van Dorpskracht. “Dit is soms zichtbaar, maar vaak ook onzichtbaar voor de buitenwereld en dus ook voor de formele zorg. Desondanks is hun inzet groot en divers.”

Dorpskracht heeft volgens de Koppel-medewerker dus ‘substantieel bijgedragen’ aan de bewustwording bij formele en informele spelers in het sociale domein bij de grote verandering in zorg en welzijn. “Door Dorpskracht weten partijen nog beter hoe er in de gemeente Epe samengewerkt kan worden.”

Dorpskracht samengevat:

  • Er zijn 36 groepen in kaart gebracht die beschikken over zelfhulp- en steunnetwerken.
  • Er zijn negen nieuwe initiatieven, waarbij bewoners met hun initiatieven samen met anderen aan de slag zijn gegaan.
  • Informele en formele zorg zijn meer met elkaar verbonden en moeten elkaar in de toekomst meer gaan versterken. Er zijn zes initiatieven en men constateert meerdere kansen.
  • Een aantal beproefde praktijken maakt onderdeel uit van de manier van werken binnen informele zorg. Waaronder: Participatiespringplank, Buurtbemiddeling, Steunouder en VoorleesExpress.

Dorpskracht is gefinancierd door de provincie Gelderland.