Home > Welzijn > Buurtsport van Koppel zorgt ervoor dat Heel Epe Beweegt

Een gezonde en actieve leefstijl aanmoedigen. Vraag een buurtsportcoach van stichting Koppel wat Heel Epe Beweegt behelst en je krijgt waarschijnlijk een antwoord dat daar op lijkt. Het team buurtsportcoaches doet dat voor kinderen en jongeren, maar ook bij ouderen en senioren.

De Buurtsportcoach is een bruggenbouwer tussen buurt, onderwijs en sport. Samen met basisscholen, sportverenigingen en instellingen werkt men door middel van sport aan de ontwikkeling van kinderen. De Buurtsportcoaches stimuleren sport- en beweegactiviteiten voor jong en oud en activeren een gezonde leefstijl in de gemeente Epe.

Sportkennismaking

De groep kinderen in de gemeente Epe bijvoorbeeld, wordt door de buurtsportcoaches op diverse manieren in aanraking gebracht met sport en bewegen. Door pauze-activiteiten op basisscholen te organiseren bijvoorbeeld, maar tevens door in samenwerking met sportverenigingen de kennismakingslessen in de gymnastiekles te verzorgen.

Jaarlijks worden door de buurtsportcoaches in samenwerking met de sportaanbieders en scholen de schoolsportdagen voor groep 7 en 8 in Epe en Vaassen georganiseerd.

Ook worden sportinstuiven in de buurt georganiseerd of andere sportieve activiteiten ondersteund waar de kinderen uit de gemeente allemaal aan kunnen meedoen. Zo leggen buurtsportcoaches de verbinding naar tal van lokale sporten en sportaanbieders.

Het team van Heel Epe Beweegt zoekt daarbij nadrukkelijk de samenwerking met lokale sportaanbieders en treedt regelmatig als ambassadeur van die sportaanbieders op.

Senioren in beweging

Daarnaast wordt er een gezonde- en actieve leefstijl onder senioren gepromoot. Zo zijn er zogeheten beweeggroepen van senioren geweest in Epe en Vaassen waar wekelijks bewogen wordt. Daarnaast zijn inactieve senioren tussen de 55 en 70 jaar, uitgenodigd om hun fitheid te testen. Ruim 400 mensen hebben hier gehoor aan gegeven en met de resultaten daarvan is Heel Epe Beweegt aan de slag gegaan.

Tot aan de zomer van 2018 wordt in de Speulbrink in Vaassen voor de bewoners van het woonzorgcentrum de activiteit ZitFit georganiseerd. Onder enthousiaste begeleiding van een buurtsportcoach doen de senioren al zittend beweegoefeningen,  zodat zij ondanks hoge leeftijd en fysiek ongemak toch in beweging blijven.

Buurtsport verbindt

Het team van Heel Epe Beweegt legt nadrukkelijk verbindingen in de gemeente. Er wordt ingezet op elkaar vinden, nieuwe samenwerkingen aangaan en waar mogelijk nieuwe activiteiten of projecten ontwikkelen die aansluiten bij de behoeften van de doelgroep. De buurtsportcoaches hebben hierin een aanjagende rol.

In het kader van ketenaanpak jeugd en ketenaanpak senioren wordt, met hulp van professionals, in kaart gebracht wie de spelers in het veld zijn. Zo werkt Buurtsport aan een sterk lokaal netwerk.

foto: team Buurtsport / Heel Epe Beweegt (v.l.n.r): Vincent Rotman, Tom Beekman, Jeroen de Lange en Larisa Brinkhoff.

Sportcafé

Twee keer per jaar organiseert Heel Epe Beweegt een sportcafé in de gemeente Epe. Dat is bedoeld voor (bestuurders van) alle sportverenigingen en sportaanbieders in de gemeente Epe. Daarbij staat het andere geïnteresseerden vrij om aan te sluiten. Doel van het sportcafé is om elkaar als sportverenigingen en sportaanbieders in de gemeente Epe beter te leren kennen, actuele thema’s te bespreken, verbinding en samenwerking te zoeken en te profiteren van elkaars kennis. Kortom: rijker worden.

Ondersteuning

Het team van Heel Epe Beweegt ondersteunt sportverenigingen bij organisatie of vernieuwing van sporttoernooien of ontwikkelen van nieuw sportaanbod. Ook helpt het team sportverenigingen bij andere vraagstukken binnen de vereniging wanneer daar vraag naar is. Daarnaast helpen de buurtsportcoaches scholen en kinderopvangorganisaties bij het organiseren en uitvoeren van de Koningsspelen of bij andere themadagen.

Stagiairs

Jaarlijks verwelkomt men stagiairs binnen het team. Van opleidingen als Sport en Bewegen en CALO zijn studenten van harte welkom. Heel Epe Beweegt heeft Calibris erkenning voor Sport- en bewegingsleider / Operationeel sport- en bewegingsleider (niveau 4) en Sport- en bewegingsleider (niveau 3).  Er zijn wekelijks vaste stage-uren beschikbaar voor sportprojecten maar ook voor naschools aanbod, vakantieactiviteiten of andere incidentele activiteiten.

De buurtsportcoaches van Heel Epe Beweegt zijn sinds september 2013 actief in de gemeente Epe en zijn werkzaam bij Koppel.

Meer informatie over Buurtsport

Nadere informatie over Buurtsport, HeelEpeBeweegt en de buurtsportcaches is te verkrijgen via Vincent Rotman, email v.rotman@koppelswoe.nl of de website www.heelepebeweegt.nl.