Home > Nieuws - Algemeen > Dit deden wij als Stichting Koppel in het jaar 2017

Onderaan dit artikel is het activiteitenverslag te vinden van stichting Koppel over het jaar 2017. Bij alle diensten zien wij een enorme betrokkenheid van actieve inwoners bij de uitvoering van de activiteiten. Zonder hen kunnen we ons aanbod niet uitvoeren. Zij zijn voor ons en voor de gemeente Epe van onschatbare waarde!

Gedurende het jaar 2017 werd steeds intensiever samengewerkt met SWO/E. Beide organisaties zijn sterk lokaal gebonden en gewortelde organisaties. Het welzijnswerk vervult een belangrijke preventieve rol. De inspanningen hebben geresulteerd in het samengaan van de twee organisaties met ingang van 2018. Er is nog geen gezamenlijk activiteitenverslag beschikbaar. Volgend jaar natuurlijk wel!

Onze activiteiten en producten zijn verdeeld over 3 domeinen: Leefomgeving & Netwerken, Opvoeden & Opgroeien en Maatschappelijke Participatie.

Leefomgeving & Netwerken met:

Armoede en Schulden, Buurtbemiddeling, BuurtKaffee, Conversatieles Nederlands, Computer & Tablet cursus, Dag van de Dialoog, Eetcafé, Experimenteel Leren in de wijk, Groet & Ontmoet, Maatjes, Maatschappelijk initiatief, Netwerkontwikkeling, Passende Hulp 16+, Pleinmarkt, Prokkelen, Turkse Vrouwengroep, Sociaal Team, Statushouders, Huismeester, Vrijwilligerswerk voor en door bewoners, vrijwilligersprijzen en Wetswinkel.

Wij werken integraal en gebiedsgericht, waarbij we samenwerken met diverse partijen op het gebied van Wonen, Welzijn en (familiaire, vrijwillige en beroepsmatige) Zorg. De Publiek Private Samenwerking krijgt steeds meer vorm. Dat zien we onder andere terug bij het Prokkelen, de Was & Strijk Service en Moedige Mensen (thema Armoede en Schulden).

Een belangrijke ontwikkeling is het Gebiedsgericht werken binnen de gemeente Epe. Koppel leverde samen met MEE Veluwe een kwartiermaker. Het profiel voor de toekomstige gebiedsregisseur werd opgesteld, er waren contacten met professionals en bewoners over zowel de nieuwe manier van werken als het concept ‘Mijn Buurtje’. Er werd een start gemaakt met de ontwikkeling van een format voor de gebiedsopgaven. In 2018 zijn vijf sociaal werkers van Koppel-Swoe benoemd als gebiedsregisseur.

Onderwijs en Welzijn leren van elkaar, dat is wat we zien bij het ‘experimenteel leren in de wijk, in samenwerking met ROC Aventus. Er zijn hierdoor veel extra handen in de wijk waardoor we nog meer bewoners bereiken en ondersteunen in hun wensen, behoeften en vragen.

Opvoeden & Opgroeien met:

Buurtsport, Computertypen, Groet & Ontmoet junior, Groot & Klein, Jonge mantelzorgers, Jongerenwerk (met diverse activiteiten, ontmoetingsavonden, meidenwerk, straathoekwerk), Kinderwerk (waaronder ook de buitenspeeldag en sport en spel op straat), Maatschappelijke Stages, Peuterspeelzaalwerk, Steunouder en de VoorleesExpress.

Er wordt vraaggericht gewerkt waarbij inwoners gestimuleerd en gefaciliteerd worden om iets voor een ander te betekenen. Dit neemt diverse vormen aan, zowel middels afgebakende projecten als Buurtbemiddeling, Steunouder en de Wetswinkel als door de inzet van maatjes op basis van veel individuele vragen. In 2018 zal dit verder uitgewerkt worden door het coördinatiepunt vrijwillige inzet.

De buurtsportcoaches van Heel Epe Beweegt organiseren en ondersteunen veel activiteiten, toernooien, sportdagen en naschoolse activiteiten. Er wordt ingezet op toeleiden naar sportaanbieders.

Er zijn diverse activiteiten en ontmoetingsavonden voor jongeren. In het dorp Epe wordt gezocht naar een geschikte voorziening. De maandelijkse ontmoetingsavond voor jonge mantelzorgers voorziet in een behoefte. We bereiken daarmee slechts een klein percentage. Een wenselijke ontwikkeling is het beter zicht krijgen op de behoeften van jonge mantelzorgers, die opgroeien met ziekte en zorg en zich zorgen maken om de situatie en vaak zelf zorg tekort komen. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 1 op de 4 jongeren tot en met 24 jaar opgroeit met zorg in de thuissituatie.

Binnen het jongerenwerk is er aandacht voor de doelgroep meisjes. In totaal waren er vier meidengroepen in de gemeente Epe. Er blijkt behoefte aan groepen voor meisjes met een licht verstandelijke beperking.

Er zijn vrijwillige Steunouders ingezet die ondersteuning bieden aan kinderen en ouders. Er waren 21 gezinnen die door omstandigheden een helpende hand konden gebruiken.

Voor de VoorleesExpress zijn 32 gezinnen aangemeld. Vrijwilligers helpen gezinnen om de taalontwikkeling van hun kinderen te stimuleren. Er wordt over de grenzen van het voorlezen heen gekeken. De projectleider kent het netwerk van onderwijs, zorg (kernpartner CJG) en welzijn en schakelt daar waar nodig.

Maatschappelijke participatie met:

Participatiespringplank en Was & Strijk Service

Met de Participatiespringplank zijn kwetsbare inwoners (met een grote afstand tot de arbeidsmarkt) begeleid in het verhogen van de participatie.

Met de algemene voorziening Was & Strijk Service biedt Koppel zinvol werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wassen op Locatie vindt plaats op de Klaarbeek, met de mogelijkheid uit te stromen naar zorg-assistent.